Status Tool
Laatste update 31/01/2024
Gemeente zoeken
Laatste update 31/01/2024
Gemeente zoeken

Over Status Tool

Een rioolinventaris en inspectieplan voor elke Vlaamse stad of gemeente

Om een betrouwbaar zicht te krijgen op de toestand waarin de riolen zich bevinden en om het asset management van de gemeentelijke en bovengemeentelijke rioleringsnetten op elkaar af te stemmen, keurde de Vlaamse Regering op 25 september 2020 een conceptnota goed.

Die conceptnota bevat een concreet stappenplan om te komen tot meer inzicht in de toestand van het rioolstelsel in Vlaanderen. Deze Status Tool heeft als doel om de evolutie op dit stappenplan in kaart te brengen

Herbekijk webinar voor meer info

Een goed beeld van de toestand van de ondergrondse infrastructuur is nodig om tijdig in te grijpen, voordat een riool het begeeft. Zo voorkomen we hoge herstellingskosten en vermijden we veiligheidsrisico's, hinder en ecologische schade.

tijdlijn te behalen deadlines per jaar

In samenwerking met

Aquafin Logo
Aqua Flanders Logo
VVSG Logo
Vlario Logo
Vlaamse MilueMaatschappij Logo